Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości,
 • planowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, wedlug wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań roczych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzenie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań.

Prowadzenie księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obejmuje:

 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowywanie zakładowego planu kont,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • naliczanie czynszów i funduszu remontowego,
 • rozliczanie tzw. mediów (woda, energia elektryczna),
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
 • zamknięcie roku obrachunkowego wraz ze sporządzeniem bilansu z załącznikami,
 • sporządzanie przelewów dot. należności publiczonprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań.

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu w ofercie Biura znajduje się:

 • dokonywanie zapisów w KPiR lub ewidencji ryczałtu, prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie miesięcznuch i rocznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki.